• Marcar Estratègies: Pla Estratègic i de Viabilitat
 • Definir Actuacions: Convertir el Pla Estratègic en un Pla Operatiu
 • Controlar Resultats
 • Impulsar Mesures Correctores: Implementar sistemes de control i avaluació
 • PER COMPLIR ELS OBJECTIUS DEL ENS, I ACONSEGUIR :
 • Major Eficàcia
 • Major Eficiència
 • I per tant:
  UNA MAJOR UTILITAT DELS FONS EMPRATS
 • TREBLLAN EN EL MATEIX ENS
 • "Per opinar, primer s'ha que conèixer"
  Per conèixer el com, primer hem de fer-nos la següent pregunta:
  QUINS SÓN ELS PRINCIPALS PROBLEMES DELS ENS LOCALS?
  1º.- L'excessiva d'espesa
  2º.- El format de l'Organigrama actual
  3º.- La motivació del Personal
  4º.- La poca o nul·la relació amb el Sector Privat
  5º.- L'endeutament i el Finançament del mateix
  En base als problemes anteriors, ACTUEM PER:
  1º.-

  PASSAR DE LA CULTURA DE LA DESPESA A LA CULTURA DELS COSTOS
  OBJECTIU: RENDIBILITAT

  2º.-

  TREBALLANT SOBRE L' ORGANIGRAMA ACTUALMENT ESTABLERT I REPLANTEJANT LES FUNCIONS DE LES PERSONES QUE EL COMPONEN
  OBJECTIU: EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

  3º.-

  APLICANT TÈCNIQUES DE MOTIVACIÓ, I MILLORANT L' ACTITUD DE LES PERSONES QUE CONFORMEN LA PLANTILLA
  OBJECTIU: PRODUCTIVITAT

  4º.-

  BUSCANT SINÈRGIES AMB EL SECTOR PRIVAT I NEGOCIANT COL·LABORACIONS ESPORÀDIQUES I PUNTUALS PER CADA CAS EN CONCRET
  OBJECTIU: COL·LABORACIÓ, IMPLICACIÓ Y FINANCIACIÓ

  5º.-

  ANALITZANT LA SITUACIÓ FINANCERA DE L'ENS, I A PARTIR D'AQUÍ:

  BUSCAR I NEGOCIAR alternatives tant amb les entitats financeres com amb les persones físiques i jurídiques que conformen l'ENS; és a dir:
  Amb els Proveïdors de subministres
  Amb els Clients, que en definitiva són els ciutadans
  Amb tots dos hi ha àmplies possibilitats de col·laboració, aplicant criteris i plantejaments actuals
  OBJECTIU: FINANCIACIÓ AMB EL MÉS BAIX COST I AMB LES MÍNIMES GARANTIES

  L'OBJECTIU GLOBAL ÉS "ACONSEGUIR LA MÀXIMA SATISFACIÓ AMB ELS SERVEIS OFERTS PER L'ENS, I SEMPRE DINTRE DELS LÍMITS DE LES SEVES POSSIBILITATS FINANCERES I SOCIALS".

Isern & Associats S.C. | Política de Protecció de Dades | Avís Legal